MSSQL Create Table Partitions

Instruction written in the Dutch language…
  1. Open SQL Server Management Studio en klik met de rechter muisknop op de gewenste database. Selecteer properties.
  2. Maak nieuwe bestandsgroepen op de de Filegroups pagina. Markeer zonodig de filegroup als readonly.
  3. Selecteer de gewenste database in het drop-down menu.
  4. Voer onderstaande query uit om de partition function aan te maken op basis van een kolom met datums waarbij de eerste partitie stopt bij datums kleiner of gelijk aan de huidige datum – 365 dagen (LEFT). Bij RANGE RIGHT wordt de tabel gesplitst bij waarden kleiner dande opgegeven waarde.
    CREATE PARTITION FUNCTION pfTablename (datatype) AS RANGE LEFT FOR VALUES (Getdate() - 365)
  5. Voer onderstaande query uit om een partion schemeaan te maken met de eerder aangemaakte filegroups.
    CREATE PARTITION SCHEME pfTablename AS PARTITION pfTablename TO (Filegroup1, Filegroup2, Filegroup3)
  6. Koppel het partition scheme aan de kolom in de tabel m.b.v. de table designer (Regular Data Space Specification).