VBS Cleanup Sessionfiles

Article is written in the Dutch language…

Het onderstaande script heb ik geschreven om bestanden in een bepaalde directory verwijderen als ze ouder zijn dan een opgegeven aantal dagen. Het script is ontworpen ‘silent’ te draaien m.b.v. bijvoorbeeld de windows taskscheduler-service. Het resultaat van de actie en eventuele foutmeldingen worden in de windows eventlog geregistreerd.

*** Het gebruik van dit scripts en code van deze site is op eigen risico. Test scripts en code grondig voor ingebruikname en zorg ervoor dat je begrijpt wat er wordt uitgevoerd! | Use published scripts and code at your own risk and test thoroughly before usage. Make sure you understand te code! ***

'*********************************************************************
'bestandsnaam: SESSCLEAN.VBS
'geschreven_door: Tim van Kooten Niekerk
'versie: 11:39 22-2-2010
'info: CleanUp (session) bestanden ouder dan x dagen.
'info: Use at your own risk and test thoroughly before usage.
'*********************************************************************

'Procedure Settings (Settings en Declaraties)
 option explicit
 dim oFSO, oWSH, vEventLogHeader, vEventLogFooter
 set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set oWSH = WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
 vEventLogHeader = "SESSCLEAN.VBS" & vbCrLf
 vEventLogFooter = vbCrLf & vbCrLf & "Info: Bestanden ouder dan een opgegeven aantal " & _
          "dagen worden bij het starten van dit script verwijderd uit de " & _
          "opgegeven directory."

'Functie fCleanUPDIR (Clean Up Session Dir)
function fCleanUPDir(vCleanUPDir,vDaysOld)
 if oFSO.FolderExists(vCleanUPDir) then
  if vDaysOld > 0 and vDaysOld < 100 then
   dim vFolder1, vBestandsNaam, f1, vBestandsDate, vFilesDeleted
   vFilesDeleted = 0
   set vFolder1 = oFSO.GetFolder(vCleanUPDir)
   set vFolder1 = vFolder1.Files
   for each f1 in vFolder1
    vBestandsNaam = f1.name
    vBestandsDate = f1.datelastmodified
    if IsDate(vBestandsDate) then
     vBestandsDate = CDate(vBestandsDate)
     if (now - vBestandsDate) > vDaysOld then
      oFSO.DeleteFile(vCleanUPDir & "" & vBestandsNaam)
      vFilesDeleted = vFilesDeleted + 1
     end if
    end if
   next
   'Schrijf de uitkomst en ingestelde waarden naar de eventlog als mededeling.
   oWSH.LogEvent 0, vEventLogHeader & _
           vFilesDeleted & " bestand(en) van ouder dan " & vDaysOld & _
           " dag(en) verwijderd uit " & vCleanUPDir & vEventLogFooter
   else
    'Schrijf foutmelding naar de eventlog als waarschuwing
    oWH.LogEvent 2, vEventLogHeader & _
            "Opgegeven waarde (" & vDaysOld & " dag(en)) bevindt zich " & _
            "buiten de scope van 0-100. Controleer de configuratie." & _
            vEventLogFooter
   end if
 else
  'Schrijf foutmelding naar de eventlog als waarschuwing
  oWSH.LogEvent 2, vEventLogHeader & _
          "Opgegeven Directory (" & vCleanUPDir & ") kon niet worden gevonden. " & _
          "Controleer of de directory bestaat of op fouten in de configuratie." & _
          vEventLogFooter
 end if 
end function

fCleanUPDir "D:Tempphpsession", 1
fCleanUPDir "D:Tempphpupload", 1

' Einde van script