PowerShell T-SQL Scripting

Article written in the Dutch language…

Met onderstaande commando’s kun je d.m.v. T-SQL gegevens opvragen uit een MSSQL database m.b.v. SQL PowerShell Modules of SQLPS.

$sResult = Invoke-Sqlcmd -Query "SELECT @@SERVERNAME AS Servername;" `
             -QueryTimeout 3 `
             -ServerInstance [SERVERNAME][INSTANCE] `
             -Database master

Vervolgens vraag je de inhoud van bovenstaande voorbeeld d.m.v. variable $sResult.Servername. Bij een een resultaat van meer dan een record worden de values opgeslagen in een array. In dat geval geeft de variabele $sResult.count het aantal geretourneerde regels terug (-gt 1). Je kunt dan bijvoorbeeld de eerste regel van het resultaat opvragen d.m.v. $sResult[0].columnname. Je kunt m.b.v. onderstaande statement afvangen of het resultaat uit meer dan twee regels bestaat.

if ($sResult.count -gt 1) {
  # TestVoorbeeld afhandelen Array...
  write-host "Er zitten " $sResult.count " values in de array..." 
  foreach ($oResultItem in $sResult) {
    $oResultItem.Servername
  }
} else {
  # Afhandelen string value...
  $sResult.Servername
}

Ook is het mogelijk vanuit een specifieke context gegevens op te vragen.

cd SQLSERVER:SQL{servername}{instancename}Databasesmsdb
Invoke-Sqlcmd -Query "SELECT * FROM sysjobs;" -QueryTimeout 3